Prezentare program masteral

Master: GEOPOLITICĂ, ISTORIE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

Pliant Master Geopol 2016

Programul de studiu Istorie din Universitatea Hyperion din Bucuresti ofera absolventilor din învatamântul universitar, începând cu anul 2006, un program de studii postuniversitare – masterat – în domeniul Geopolitică, Istorie și Relații Internaționale. Acest program se derulează în formatul specific învatamântului cu frecvență.

O cerinţă importantă de care s-a ţinut seama în organizarea în cadrul facultăţii a programului de masterat „Geopolitică, istorie şi relaţii internaţionale”,o reprezintă aderarea şi, respectiv, integrarea ţării noastre la Uniunea Europeană. Este vorba de obligaţia ţării noastre de a apropia legislaţia naţională de legislaţia şi practicile comunitare, în special în domeniul politic, economic şi managerial. Astfel în urma aderării României la U.E. apare necesitatea unor studii de master care să specializeze masteranzii facultăţii noastre în problemele geopoliticii, relaţiilor internaţionale, pentru că numai o cunoaştere în acest domeniu permite acţiuni de integrare comunitară în concordanţă cu evoluţiile europene. Având în vedere tendinţa de globalizare, unii dintre absolvenţi vor lucra în organisme comunitare sau întreprinderi şi instituţii româneşti, atât în funcţii de execuţie, cât şi de leadership, având strânse legături cu diferite instituţii şi întreprinderi din Uniunea Europeană şi pe plan global. În economia de piaţă este extrem de important ca în facultăţile de ştiinţe umaniste studenţii şi masteranzii să capete o temeinică pregătire privind geopolitica în concordanţă cu istoria relaţiilor internaţionale.

Programul masterului a fost conceput plecând de la nevoia de a se introduce în învatamântul post-universitar studierea fenomenului relatiilor internationale contemporane pe coordonatele sale istorice, militare, economice, geopolitice și societale ca o modalitate de pregatire a noilor generatii de studenți pentru acele evolutii în plan international care marchează începutul secolului XXI. De asemenea, motivatia ce a stat la baza initierii acestui  program a  fost si convingerea ca o analiza academica interdisciplinara – istorie, geopolitică, relații internaționale este absolut necesara pentru sporirea calitatii procesului de învatamânt din România si racordarea acestui cu tendintele europene si mondiale.

În realizarea programului, în scopul obtinerii unei profesionalizari eficiente si coerente, au fost luate în considerare în principal domeniile de cunoastere proprii fenomenului istoric, urmarindu-se în plus familiarizarea cursantilor cu cele mai importante si noi achizitii din zona teoriei si practicii relatiilor internationale. În conceperea curriculei s-a urmarit:  introducerea studiilor privind evolutiile politico-diplomatice ale celor mai importanti actori internationali si modul în care a fost ancorat spaţiul românesc în relaţiile internaţionale, punându-se accent îndeosebi pe problematica actuală.

Masteratul, situat la confluenţa istoriei, geografiei, ştiinţelor politice şi militare, constituie un demers interdisciplinar de relevare a raportului dintre datele naturale ale geografiei şi politica statelor lumii şi de analiză a “jocului politic dintre state”.

Aşadar, ca şi celelalte facultăţi şi programe de masterat, programul „Geopolitică, istorie şi relaţii internaţionale” îndeplineşte o misiune specifică şi are obiective clare, realizabile.

Programul si-a propus profesionalizarea studentilor în directia excelentei academice, intentionând a se manifesta si actiona dincolo de traditional si solutii generale, propunând un nivel înalt al analizei stiintifice si al expertizei în domenii partial explorate în România, precum:

 • cunoaşterea avansată a teoriilor şi definirea conceptelor şi metodologiilor folosite în analizele geopolitice
 • identificarea tipurilor de risc geopolitic în relaţiile cu mediul naţional şi internaţional
 • explicarea şi interpretarea diferitelor modele folosite în cercetarea geopolitică
 • furnizarea de consultanţă în privinţa riscurilor geopolitice
 • aplicarea instrumentelor şi tehnicilor de cuantificare a surselor de risc geopolitic în contexte internaţionale reale
 • realizarea de studii, analize şi evaluări privind problematica specifică geopoliticii
 • adaptarea instrumentelor şi tehnicilor de lucru în cercetarea fenomenologiei geopolitice la contexte naţionale şi internaţionale noi.

Programul ofera cursuri structurate în formule complexe, teoretice, metodologice si practice, ce cupleaza eficient instrumente analitice si acizitii gnoseologice din variate domenii – istorie, drept, stiinte politice, geopolitica, economie, filozofie politica – cu scopul de a pregati absolventi calificati într-un domeniu ce beneficiaza de o piata a muncii în continua dezvoltare.

Titularii disciplinelor sunt cadre universitare cu mare experienta didactica si autoritate profesionala: prof.univ.dr. Păun Ștefan, prof.univ.dr. Mihail Corneliu Lungu, prof.univ.dr. Ion Giurcă, prof.univ.dr. Alexandru Oşca, prof.univ.dr. Leonida Moise, conf.univ.dr. Renata Tatomir, conf.univ.dr. Doina Pungă, lector univ.dr. Marian Ştefănescu etc.

Obiectivele Programului vizează:

– Institutionalizarea pregatirii de specialitate în domeniul relatiilor internationale, în conformitate cu necesitatea participarii României la dinamica internationala, pentru adâncirea integrarii în structurile europene si euro-atlantice;

– Aprofundarea pregatirii absolventilor din institutiile academice, în domeniul istoriei relatiilor internationale contemporane, cu scopul înlesnirii desfasurarii unei activitati profesionale în cadrul institutiilor guvernamentale si neguvernamentale din tara si strainatate;

– Asigurarea unei pregatiri corepunzatoare absolventilor unor institutii de învatamânt superior care doresc sa-si perfectioneze si sa-si îmbogateasca nivelul de cunostinte specifice, pentru a desfasura o activitate ulterioara în structuri  de analiză geopolitică, relații internaționale etc.

Programul de master, cu o durata de doi ani, cuprinde activitati didactice integrate, simulari, cercetari si analize, prezentari orale si scrise.

De asemenea, în cadrul programului se are în vedere centrarea pregatirii studentilor preponderent pe studiul individual si implicarea în cercetari personale sau în grup. Aceasta strategie de lucru urmareste consolidarea unor deprinderi practice de studiu individual, cautarea si studierea unei bibliografii si derularea unor investigatii proprii.

La finalul programului de studii materanzii vor realiza o lucrare de cercetare stiintifica  (lucrare de dizertație) supusa evaluarii unei comisii de specialitate. Absolvirea programului de master se probeaza prin Diploma de master.

Posibilități de angajare sau de reangajare, conform COR 2016 Clasificarea ocupatiilor din Romania:

 • referent relatii externe (COR – 242215),
 • agent consular (COR  – 242212),
 • interpret relatii diplomatice (COR – 264303),
 • consilier/expert/inspector/referent/economist in relatii economice internationale (COR – 263105),
 • consultant prezidential si guvernamental (COR – 111236),
 • curier diplomatic (COR – 243214),
 • consilier afaceri europene (COR – 242214),
 • editorialist (COR – 264207),
 • comentator publicist (COR – 264201),
 • documentarist (studii superioare) (COR – 262203),
 • consilier institutii publice (COR – 111204),
 • consilier parlamentar (COR – 111230),
 • asistent director/responsabil de functiune (studii superioare) (243217),
 • consilier afaceri europene (242214),
 • asistent de cercetare (258112).